Meest gevallen lottogetallen Hertogenbosch

  1. Hoe Werkt Het Fundamentele Virtuele Speelautomaten Systeem In 2023 In België: Dat gezegd hebbende, lucky gokkers zullen worden getrakteerd op een mooie ronde van gratis games waarin willekeurige symbolen worden gekozen om uit te breiden voor nog grotere winnende potentieel.
  2. Hoeveel Kaarten Zitten Er In Een Gokmachine In 2023 - Een ander belangrijk detail is dat als youre naar beneden op uw geluk kunt u altijd vragen het casino support team voor een aantal no deposit bonus als een regelmatige speler.
  3. Betrouwbaar Nieuw Belgiës Casino In 2023: Deze bingosite heeft geen actuele aanbiedingen met behulp van promo-of bonuscodes.

Gratis gokspelletjes

Welke Virtuele Casinos Zijn Er In België In 2023
Je draait ook de rollen om de grootste prijzen door het spelen van de progressieve jackpot titels, met inbegrip van de Mega Moolah Absolootly Mad en Frost Queen Jackpots slots.
Hoeveel Kaarten Zitten Er In Live Roulette
De Betsafe casino games sectie zou profiteren van een paar toevoegingen aan hun filters.
Perfect wanneer u een inzet te voltooien of wanneer u de landbouw verschillende slots in een keer voor een bonus jacht.

Pokeren holland casino Haarlem

Welke Casino Bonussen Hebben Lage Inzetvereisten
Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich bewegen op onze website wanneer ze deze gebruiken.
Europees Casino Met 2 Paar In 2023
De bonus calculator kan helpen bepalen hoeveel je moet besteden om een bonus vrij te spelen.
Kans Op Spelen Van Blackjack Zonder Storting In 2023

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van BLP en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17197085 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van BLP, alsook op alle met de wederpartij ge sloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden BLP niet, tenzij deze vooraf expliciet door BLP schriftelijk zijn aanvaard.

Download als PDF

Om PDF te openen heeft u Adobe PDF reader nodig.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

1. “BLP”, Het boekingsbureau en vertegenwoordiger van de artiest, act, band/ facilitaire dienst;

2. “de opdrachtgever”, degene die BLP een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/ of musici en/ of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten;

3. “de artiest”, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/ of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens BLP heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;

4. “de toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens BLP heeft verbonden, diensten te leveren en/ of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

5. “de wederpartij”, de opdrachtgever, artiest en/ of toe leverancier;

6. “meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voort vloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor BLP en/ of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/ of hogere (on)kosten moeten maken;

7. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

8. “Uitkoopsom” , zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting;

9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van BLP zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden tien dagen.

2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per telefax, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij BLP. Op dit moment wordt de wederpartij door BLP ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.

3. BLP zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, toch binnen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van BLP.

4. Indien BLP de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft BLP, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke ter mijn per post en telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.

5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien BLP daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, alsmede met de soort en/ of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.

3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van de artiest, toeleverancier en/ of BLP. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;

b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met BLP een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.

c. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

d. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;

e. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan BLP gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

f. dat, indien de artiest gebruik maakt van Riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met BLP van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. BLP zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde Riders;

5. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:

a. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 vier uur duurt;

c. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

6. Het maken van beeld- en/ of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BLP.

7a. BLP behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname c.q. CD opname en/ of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat BLP hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.

b. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/ of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft BLP het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met BLP (gedeeltelijk) te annuleren.

8. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met BLP gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/ of de ter beschikking te stellen zaken

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door BLP ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij BLP. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BLP van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/ of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van BLP prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/ of organisatorische kosten – mochten voordoen, is BLP gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voor noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief btw en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten;

4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk veertien dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht heeft op verrekening en/ of opschorting.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. BLP heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan BLP verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van twee procent, waar bij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan BLP tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door BLP in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft BLP het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens BLP voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7. BLP is steeds gerechtigd de opdrachtgever te ver zoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van BLP te verschaffen.

8. De opdrachtgever verplicht zich jegens BLP nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/ of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met BLP gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan BLP mede te delen.

2a. In het geval de opdrachtgever de met BLP gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, de totale overeengekomen uitkoopgage jegens BLP verschuldigd.

b. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.

3. De opdrachtgever vrijwaart BLP volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/ of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met BLP gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan BLP per aangetekende brief ken baar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt BLP geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

1. BLP kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/ of grove schuld van het BLP of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op BLP enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door BLP uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

2. BLP is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/ of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/ of zaken, gedurende het evenement.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/ of verlies van door BLP of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/ of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart BLP voor iedere aanspraak ter zake.

4. In het geval van meerwerk en/ of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van BLP, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door BLP ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het BLP tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

5. Onverminderd de bevoegdheid van BLP om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van BLP, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart BLP tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

– de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

– de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

– BLP gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan dienst verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waar door BLP dienst verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/ of kosten kan nakomen, zullen voor BLP als over macht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie BLP voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens BLP.

2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is BLP in geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat BLP hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;

b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/ of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onvermindert van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

1. Op de door BLP gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Eindhoven.